SPECIFIKACE PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Vodohospodářské stavby:

 • hrazení bystřin a vodních toků
 • podélné opevnění břehů záhozem a rovnaninou z lomového kamene
 • příčné hrazení koryt dřevenými prahy a kamennými stupni
 • rybníky a vodní nádrže
 • suché poldry
 • stavby sanační a meliorační
 • říční přístavy

Dopravní stavby:

 • lesní cesty a svážnice
 • místní komunikace
 • sanace a opravy mostů
 • zpevněné plochy a parkoviště
 • propustky a horské vpusti

Práce kamenické a betonářské:

 • dlažby z lomového kamene
 • obklady z lomového kamene
 • opěrné zdi z lomového kamene
 • opěrné zdi z gabionů
 • monolitické betonové konstrukce
 • pohledové betony

Ostatní práce:

 • zemní práce
 • práce v nepřístupných terénech s kráčivými bagry
 • doprava materiálů
 • práce zednické, kamenické, obkladačské a betonářské